ធ្វើម្តេចបងគ្មានដុល្លា

48.jpg

Advertisements

អនិច្ចាសិល្បៈខ្មែរ

106.jpg

ពាក្យ៤

poem25_02_3.jpg

ពាក្យ៧

poem02_02_1.jpg

ស្រុកស្វាយលើទីឋានកំណើត

95.jpg

សែនអនិច្ចាស្រុកស្វាយលើ

83.jpg

កូនសូមក្រាបលា

79.jpg