បទបញ្ញតិមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទោសត្រូវបាបិទនៅអគារ (ខ-គ-ឃ)

                   បម្រាមនៅអគារ (ខ-គ-ឃ)

១) មិនឲ្យនិយាយទាក់ទងគ្នាដាច់ខាត ទោះជាស្គាល់ ឫមិនស្គាល់ ។

២) បើចង់ធ្វើអ្វី ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកយាម ។

៣) មិនឲ្យឮរ៉ូងរ៉ាងទីកន្លែងនៅ ។

៤) ពេលអ្នកយាមឫអ្នកផ្សេងៗចូល ត្រូវដេកទាំងអស់ ។

៥) ពេលឆែក ត្រូវដាក់ដៃក្រោយខ្នង ។ កុំសេរី ។

Advertisements