គេហទំព័រថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលទើបតែនិងរៀបចំ

Khmer Site.gif
នេះជាគេហទំព័រថ្មីមួយរបស់ខ្ញុំដែលទើបតែនិង រៀបចំថ្មីឡើងវិញ នៅពេលដែលទំនេរពីការសិក្សារ ពីព្រោះអីត្រៀមប្រលង ទើបឆ្លៀតឱកាសធ្វើ។
ប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ចូលទៅទស្សនា ក៏សូមចុចត្រង់រូបភាព

Advertisements