លំអសខ្មៅ

រុក្ខជាតិល្អស្រស់លំអរព្រឹកព្រៃ

សុរិយាល្ងាចថ្ងៃលំអរផ្ទៃមេឃ

 

សេចក្តីប្រាថ្នាលំអរតម្រេក

ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកលំអរជីវិត

រស់នៅមានធម៌លំអរសន្តាន

ទោះមានឫបានលំអរការគិត

 

តែប្រាថ្នាច្រើនលំអរទុច្ចរិត

បើទាស់គំនិតលំអរគិតអប្រិយ

 

(ដោយសាមណេរសួនសេរី)

 
 

http://www.bunlin.com.kh

 
Advertisements