សូមកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនិងបទចំរៀង ភ្លេងនីម៉ៃផ្រោះ

ជាបទចំរៀងថៃ    ច្រៀងដេយៈ នុក ផនផៈនា

Advertisements

សូមកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនិងបទចំរៀង ខិតហតសៀងផិន់

ជាបទចំរៀងថៃ ច្រៀងដេយៈ នុក ផនផៈនា

សូមកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនិងបទចម្រៀងៈ នុំសុរិន្ទរ័កសាវសុរាដរ៍

 ជាបទចម្រៀងថៃ   ច្រៀងដោយៈ យិងយុង យ៉ត់បួរង៉ាម

សូមកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនិងបទចម្រៀងៈ ខយខាវសាវឧតរ ជាចម្រៀងថៃ

ច្រៀងដោយៈ ឯកផុន មុនត្រាកាល

សូមកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនិងបទចម្រៀងៈ យ៉ាក្រូតកាន់ឡើយ

ជាបទភ្លេងថៃ       ច្រៀងដោយៈ ណង ម៉ាយន៍

សូមកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនិងបទចម្រៀងៈ កតញ្ញូ

ច្រៀងដោយៈ ម៉ក់ បុប្ធា

ចំរៀងនេះមានចំណងជើងថា ពេលយប់ស្រម៉ៃពេលថ្ងៃរលឹក

ច្រៀងដោយៈ​ ស៊ិន ស៊ីសាមុត